Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti MAXPLAZA s.r.o.

so sídlom: Štefánikova 21/111, 917 01 Trnava, Slovenská republika

IČO: 51 821 133 DIČ: 2120793851 IČ DPH: SK2120793851

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42596/T.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva”) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese plussize.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len “webové rozhranie obchodu”).

1.3. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok. V prípade zmeny Obchodných podmienok bude zákazník informovaný včas.

2. INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI PLUSSIZE.SK

2.1. Predávajúcim je MAXPLAZA s.r.o. so sídlom: Štefánikova 21/111, 917 01 Trnava, Slovenská republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42596/T, IČO: 51 821 133 DIČ: 2120793851 IČ DPH: SK2120793851tel. +421 918 415 415 e-mail: info@plussize.sk.

2.2. Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpiť tovar ponúkaný predávajúcim.

2.3. Používaním webovej stránky predávajúceho a potvrdením objednávky kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

2.4. Adresa pre reklamácie, vrátenie tovaru a iné je kupujúcemu poskytnutá priamo vo formulári „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ alebo „Reklamačný protokol.“

3. POUŽÍVATEĽSKÉ KONTO

3.1. Na základe registrácie kupujúceho na stránke plussize.sk má kupujúci prístup k svojmu účtu. Kupujúci si môže objednať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len “používateľský účet”). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

3.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Informácie uvedené v používateľskom účte považujeme za správne.

3.3. Prístup k používateľskému kontu je chránený používateľským menom a heslom, ktoré si kupujúci vytvorí pri registrácii. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať používateľské konto.

3.4. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 1 rok alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

4. KÚPNA ZMLUVA

4.1. Ponuka tovaru prostredníctvom webového rozhrania obchodu nie je právne záväzným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Je to len výzva pre kupujúcich na zaslanie záväzného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

4.2. Webové rozhranie obsahuje informácie o tovare, cene, nákladoch spojených s balením a doručením tovaru a nákladoch na vrátenie tovaru.

4.3. Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Tento formulár obsahuje informácie o:

  1. a) objednaný tovar,
  2. b) spôsob platby kúpnej ceny za tovar,
  3. c) údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru,
  4. d) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len “objednávka”).

4.4. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na “Dokončiť objednávku”. Predtým má možnosť skontrolovať poskytnuté údaje.

4.5. Po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v používateľskom účte alebo v objednávke.

4.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky, ktorú predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom.

4.7. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy až do prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade bude cena tovaru kupujúcemu vrátená bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy, a to spôsobom platby, ktorým bola objednávka uhradená.

4.8 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom prevzatia tovaru.

5. CENA TOVARU

5.1. Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny tovaru a služieb a všetky poplatky vo webovom rozhraní sú uvedené s platnou sadzbou DPH.

5.2. Cena za dopravu sa pripočíta k základnej cene objednávky v závislosti od toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. V rámci SR doručujeme kuriérskou spoločnosťou Packeta, možný je aj osobný odber v Trnave, na adrese sídla spoločnosti. Balenie je zahrnuté v cene prepravy.

6. OBJEDNÁVKA TOVARU

6.1. Kupujúci si môže objednať tovar prostredníctvom nákupného košíka vo webovom rozhraní.

6.2. Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a e-mailom dostanete potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci si včas a riadne splnil informačnú povinnosť podľa zákona č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). V prípade potreby vám na zadanú e-mailovú adresu zašleme ďalšie informácie týkajúce sa vašej objednávky.

6.3. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

6.4. Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na dodanie správneho druhu a množstva tovaru za dohodnutú cenu podľa objednávky. Predávajúci má tiež právo zrušiť objednávku, ak objednaný tovar nie je možné dodať. V takom prípade kupujúcemu bezodkladne vráti celú zaplatenú sumu, alebo ak s tým kupujúci súhlasí, môže predávajúci ponúknuť kupujúcemu náhradný tovar alebo iné alternatívne riešenie, a to darček v podobe darčekovej poukážky v hodnote, ktorú určí predávajúci. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, že sa mu nepodarí skontaktovať s kupujúcim (nesprávne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť atď.).

7. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

7.1. Kupujúci môže za tovar zaplatiť kreditnou alebo debetnou kartou alebo bankovým prevodom prostredníctvom platobnej brány ComGate Payments, a.s. alebo prevodom na účet predávajúceho na základe objednávky. Kontaktné údaje na spoločnosť ComGate Payments, a.s. vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy pre prípadné reklamácie alebo otázky k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b
Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

7.2. Ceny za tovar sú uvedené v eurách, ale platba je možná aj v iných menách podporovaných platobnou bránou predávajúceho, a to v závislosti od výmenného kurzu poskytovateľa platobnej brány. Ak kupujúci nezaplatí cenu v lehote splatnosti, predpokladá sa, že odstúpil od kúpnej zmluvy.

7.3. Predávajúci zašle kupujúcemu daňový doklad (faktúru) e-mailom.

7.4. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 2-4 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. Predávajúci bude informovať kupujúceho o predĺženej dodacej lehote a dátume dodania pri potvrdení objednávky e-mailom.

7.5. O odoslaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

7.6. Predávajúci zaisťuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky kuriérskou službou Packeta.

7.7. Celkovú cenu za objednávku tvorí základná cena tovaru, ku ktorej sa pripočíta cena za dopravu určená tarifou dopravcu a prípadne cena dobierky.

7.8. Miesto odberu sa určuje na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje doručenie tovaru na určené miesto a jeho prevzatie spotrebiteľom alebo spotrebiteľom určenou treťou osobou. Predávajúci nezodpovedá za nesprávne doručenie alebo doručenie osobe, ktorá nebola oprávnená na prevzatie zásielky.

7.9. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku od doručovateľa neprevziať. Kupujúci aj predávajúci sa tak vyhnú zbytočným nákladom na prípadné reklamácie.

7.10. Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom v okamihu, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, iná ako dopravca, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak:

  1. a) tovar objednaný spotrebiteľom v jednej objednávke sa dodáva samostatne, a to v okamihu prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. (b) dodá tovar pozostávajúci z viacerých častí alebo kusov v okamihu prevzatia poslednej časti alebo kusu,
  3. (c) dodáva tovar opakovane počas stanoveného obdobia, a to v okamihu prijatia prvej dodávky.

7.11. V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru na sklade, a tak môže objednaný tovar dodať kupujúcemu postupne vo viacerých balíkoch, pričom poštovné a balné hradí kupujúci ako jeden balík.

8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

8.1. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru je kupujúci oprávnený odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci tovar prevzal) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

8.2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru predávajúcemu v listinnej podobe alebo vo forme záznamu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy postačuje akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa, ktorým vyjadruje svoju vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len “oznámenie o odstúpení od zmluvy”). Kupujúci je povinný použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájde tu

8.3. Kupujúci je v takom prípade povinný najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (prijatia zásielky) zaslať tovar späť predávajúcemu.

8.4. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru a oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho obdržal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

8.5. Predávajúci nie je povinný vrátiť platby Spotrebiteľovi podľa bodu 8.4 pred tým, ako je tovar dodaný spotrebiteľovi alebo kým kupujúci nepredloží predávajúcemu doklad o vrátení tovaru.

8.6. Tovar musí byť zaslaný späť alebo vrátený v nepoužitom, nepoškodenom a znovu predajnom stave a v pôvodnom obale. V prípade poškodenia tovaru je predávajúci oprávnený jednostranne započítať pohľadávku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

9. REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

9.1. Na zakúpený tovar sa vzťahuje záruka a záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach predávajúceho. Reklamačný poriadok nájdete tu.

10. DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

10.1. Predávajúci môže poskytnúť spotrebiteľovi pri nákupe darčekové poukazy.

10.2. Poukaz je platný jeden rok od zakúpenia.

10.3. Využitie poukazu je možné iba v celej výške, nie je možné poukaz využiť po častiach, ani sa z neho nevydáva.

10.4. Poukaz je zakázané účelne poškodiť, falšovať či s ním inak ďalej obchodovať. Falšovanie poukazu je trestným činom.

11. NÁROKY Z VADNÉHO PLNENIA

11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatňovaní nárokov z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi § 622 a 623 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa”).

11.2. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa nárokov z vadného plnenia sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou a prílohou týchto Obchodných podmienok a ktorý je dostupný na plussize.sk.

12. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1. Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov kupujúceho sú uvedené v dokumente „Ochrana osobných údajov,“ ktorý je dostupný na plussize.sk. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že dokument “Zásady ochrany osobných údajov” nie je súčasťou kúpnej zmluvy ani týchto Obchodných podmienok.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava, Slovensko.

13.2. Vzťahy, na ktoré sa nevzťahujú tieto všeobecné Obchodné podmienky, sa riadia príslušnými ustanoveniami (i) Občianskeho zákonníka, (ii) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 1/2003 284/2002 Z. z. a (iii) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.3. Aktívnym zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že si prečítal tieto všeobecné Obchodné podmienky, plne porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.

13.4. Tieto obchodné podmienky sú platné od 30.08.2023.