Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti MAXPLAZA s.r.o

so sídlom: Štefánikova 21/111, 917 01 Trnava, Slovenská republika

IČO: 51 821 133 DIČ: 2120793851 IČ DPH: SK2120793851

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42596/T.

Predmetom reklamačného poriadku spoločnosti MAXPLAZA s.r.o. sú všetky informácie týkajúce sa reklamačných podmienok, zodpovednosti za vady, záruky a informácie týkajúce sa vrátenia tovaru.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A POSTUP UPLATNENIA REKLAMÁCIE

1.1. Reklamáciu je možné uplatniť odovzdaním tovaru (ďalej tiež ako „predmet predaja“) odoslaním predmetu predaja na adresu, ktorá je kupujúcemu poskytnutá v Reklamačnom formulári na našej stránke a jeho odoslaním na info@plussize.sk. Kupujúci je povinný reklamovať vadu (aj skrytú) u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od kúpy predmetu predaja. Akékoľvek predĺženie ďalšieho používania tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.

1.2. Kupujúci je povinný spolu s reklamáciou predložiť tieto dokumenty (i) doklad potvrdzujúci dátum a miesto prevzatia predmetu predaja, (ii) faktúru, ak bola vystavená, (iii) samotný predmet predaja v úplnom stave, vyčistený, zbavený všetkých nečistôt, v čistom obale, ak sa tovar prepravuje. Kupujúci je povinný predložiť tovar v hygienicky nezávadnom stave a uviesť reklamovanú vadu predmetu predaja, jej povahu a výskyt a oznámiť predávajúcemu svoje identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu potrebnom na vybavenie reklamácie. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijať na reklamáciu tovar, ktorý kupujúci nepredložil v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Nepredložením dokladu potvrdzujúceho dátum a miesto prevzatia predmetu predaja sa kupujúci vystavuje riziku, že nepreukáže včasnosť reklamácie a oprávnenosť svojho nároku.

1.3. Za okamih vzniku reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci prevzal reklamovaný tovar od kupujúceho.

1.4. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí kupujúci.

1.5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady vyplývajúce z funkčných vlastností tovaru, z neodborného používania tovaru alebo z nesprávneho zaobchádzania s tovarom. Na závady tohto pôvodu sa záruka nevzťahuje.

1.6. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

1.7. Ak sa reklamačné konanie týkajúce sa konkrétnej vady rozhodne ako neoprávnené, potom nové reklamačné konanie týkajúce sa tej istej vady už nie je možné a predávajúci je oprávnený z tohto dôvodu odmietnuť prijať predmet plnenia na reklamáciu.

1.8. Kupujúci je povinný prevziať predmet predaja po vybavení reklamácie bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa, keď bol o jej vybavení informovaný.

1.9. Ak kupujúci, ktorý je v omeškaní s prevzatím predmetu predaja, požiada o jeho opätovné zaslanie, predávajúci je povinný predmet predaja opätovne zaslať kupujúcemu len pod podmienkou, že kupujúci vopred uhradí všetky náklady spojené s takýmto opätovným zaslaním.

2. NÁROKY Z VADNÉHO PLNENIA

2.1. Kupujúci je povinný čo najskôr po zániku nebezpečenstva náhodného zničenia a náhodného poškodenia predmetu predaja skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve, ako aj o neporušenosti obalu predmetu predaja. V prípade zistenia akýchkoľvek vád je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky, inak je oprávnený takýto predmet predaja neprevziať. Ak kupujúci prevezme poškodenú zásielku od predávajúceho alebo dopravcu, je potrebné poškodenie opísať v odovzdávacom protokole. Porušením tejto povinnosti zanikajú práva kupujúceho vyplývajúce z vadného plnenia; to sa nevzťahuje na spotrebiteľov a nemá vplyv na záruku na tovar.

2.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predmet predaja je pri prevzatí kupujúcim v súlade s kúpnou zmluvou, najmä že je bez vád, t. j.

 1. (a) má kvalitatívne a úžitkové vlastnosti požadované v kúpnej zmluve, opísané predávajúcim alebo očakávané na základe vykonanej reklamy,
 2. (b) je vhodný na účel, ktorý predávajúci uviedol v opise výrobku,
 3. (c) zodpovedá kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke,
 4. (d) je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
 5. (e) je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

2.3. Ustanovenia uvedené v ods. 1 písm. 2.2. sa neuplatňujú:

 1. a) na tovar predaný za nižšiu cenu v súvislosti s vadou, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
 2. (b) na opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru,
 3. (c) na skončenie životnosti tovaru v dôsledku nadmerného používania nad rámec určeného použitia alebo účelu tovaru, ako aj v dôsledku nesprávneho zaobchádzania a používania v rozpore s určeným účelom,
 4. (d) v prípade použitého tovaru vada zodpovedajúca stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo
 5. (e) ak si to vyžaduje povaha tovaru.

2.4. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil, alebo ak ide o vadu, ktorú kupujúci pri vynaložení bežnej starostlivosti pri uzatváraní zmluvy musel poznať.

2.5. Uplatnenie vady u predávajúceho (reklamácia) nezbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť cenu tovaru.

2.6. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy na základe nároku z vadného plnenia, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prevzal. To neplatí:

 1. a) ak je zmena stavu výsledkom kontroly na účely zistenia vady tovaru,
 2. b) ak kupujúci používal tovar pred zistením vady,
 3. c) ak kupujúci svojím konaním alebo opomenutím nespôsobil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave, alebo,
 4. d) ak kupujúci predal tovar pred zistením vady, ak tovar spotreboval alebo zmenil počas bežného používania.

3. ZÁRUKA

3.1. Ak nie je uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude v prípade spotrebiteľských vzťahov po dobu 24 mesiacov spôsobilý na použitie na obvyklý účel a že si zachová svoje obvyklé vlastnosti (záruka). Záruka sa nevzťahuje na:

 1. (a) opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru,
 2. (b) skončenie životnosti tovaru v dôsledku jeho nadmerného používania nad rámec jeho určeného použitia alebo účelu, ako aj nesprávneho zaobchádzania a používania v rozpore s jeho určeným účelom a
 3. c) v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim.

3.2. Ak je spôsob dodania tovaru prostredníctvom dopravcu, záručná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na miesto určenia bez ohľadu na osobu, ktorá tovar prevzala.

3.3. Záručná doba neplynie od uplatnenia reklamácie až do času, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar po vybavení reklamácie. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej časti predmetu reklamácie sa nová záručná doba vzťahuje len na vymenenú časť predmetu predaja.

3.4. Na oznámenie chyby, na ktorú sa vzťahuje záruka, a na reklamačný postup sa vzťahuje článok 1. tohto reklamačného poriadku.

4. VRÁTENIE TOVARU / ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy a vrátiť zakúpený tovar do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky.

4.2. Tovar musí byť zabalený v pôvodnom obale, nepoškodený, nenosený a s neodstránenou visačkou (závesným štítkom), zaslaný doporučene poštou na adresu uvedenú vo Formulári na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Stiahnite si formulár na odstúpenie od zmluvy tu

4.3. Na správne začatie reklamačného procesu je nevyhnutné uviesť správne číslo objednávky. V prípade úspešného vybavenia reklamácie bude platba vrátená rovnakou platobnou metódou ako v prípade prijatia platby za tovar a to do 30 dní od prijatia vrátenej zásielky.

5. VÝMENA TOVARU

5.1. Prajete si vymeniť veľkosť alebo farbu? Výmena je možná do 14 dní od prevzatia objednávky. Pred odoslaním zásielky, prosím, skontrolujte dostupnosť požadovaného modelu a pošlite e-mail na info@plussize.sk, uveďte v ňom číslo Vašej objednávky a kód produktu, ktorý si želáte na výmenu. Počkajte na našu odpoveď, v ktorej Vám potvrdíme, že sme Vám daný kúsok odložili, následne nám môžete zásielku odoslať doporučene na adresu.

5.2. Tovar na výmenu Vám odošleme v priebehu pár dní od prijatia zásielky od Vás, o odoslaní Vás budeme informovať e-mailom.

6. REKLAMÁCIE

6.1. Ak ste svoj produkt zakúpili na plussize.sk, max. však pred 24 mesiacmi, náhle objaví vada, môže to byť dôvod na reklamáciu.

6.2. Pokiaľ si na takomto výrobku chcete uplatniť reklamáciu, vyplňte Reklamačný protokol a pošlite nám ho na e-mail: info@plussize.sk, a zároveň priložte fotografie vady. Stiahnite si Reklamačný protokol tu

6.3. Po obdržaní emailu vás budeme kontaktovať a poskytneme vám inštrukcie, ako postupovať.

6.4. Upozorňujeme, že záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené bežným opotrebovaním, nadmerným používaním alebo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. V prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, sa právne vzťahy týkajúce sa reklamácie (uplatnenia vád tovaru) neupravené týmto reklamačným poriadkom riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom a § 18 zákona č. 1/2003. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

7.2. Predávajúci je oprávnený vykonať zmeny v reklamačnom poriadku v prípade zmien v právnych predpisoch alebo z iných dôvodov.

Tento reklamačný poriadok je platný od 30.08.2023.