Ochrana os. údajov

Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti MAXPLAZA s.r.o

so sídlom: Štefánikova 21/111, 917 01 Trnava, Slovenská republika

IČO: 51 821 133 DIČ: 2120793851 IČ DPH: SK2120793851

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42596/T.

1. ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE?

1.1. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovateľného subjektu. Dotknutá osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo atribútov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

1.2. Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, zahŕňajú najmä Vaše meno, priezvisko, adresu, e-mail, tel. číslo, IP adresu, ale môžu to byť aj informácie o používaní služieb alebo o aktivitách a preferenciách jednotlivca, t. j. vás ako nášho zákazníka.

1.3. Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”), ktorým bola transponovaná smernica GDPR (v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorou sa zrušuje smernica 95/46/ES).

2. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

2.1. Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca Vašich osobných údajov obchodná spoločnosť:

Názov prevádzkovateľa: MAXPLAZA s.r.o
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 51 821 133
Obec a PSČ: 917 01 Trnava
Ulica a číslo: Štefánikova 21/111
Štát: Slovenská republika
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene): JUDr. Jana Zuzáková

3. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

3.1. Na marketingové účely spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuky produktov a služieb, ktoré sa približujú konkrétnym potrebám našich klientov.

 1. Identifikačné a adresné údaje: meno, priezvisko, dodacia alebo iná kontaktná adresa, adresa miesta nákupu, adresa sídla, IČ DPH;
 2. Elektronické kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa;
 3. Iné elektronické údaje: IP adresa spracovaná tzv. cookies;
 4. Ďalšie osobné údaje súvisiace so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;
 5. Iné osobné údaje: ďalšie nepovinné údaje, ktoré zákazník uviedol v objednávkovom formulári.
 6. Ostatné elektronické údaje: informácie o používaní súborov cookie; webovú stránku, z ktorej ste prišli na našu webovú stránku; IP adresa; dátum a čas prístupu; vyhľadávacie dotazy; kód odpovede http a https; skupiny údajov, ktoré sa majú prenášať;informácie o prehliadači a operačnom systéme počítača.

4. COOKIES

4.1. Pri prehliadaní našej webovej lokality zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na lokalite zdržíte a z ktorej stránky ste prišli. Používanie súborov cookie na meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobenie zobrazenia webovej stránky považujeme za oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že nám to umožní ponúknuť vám ešte lepšie služby.

4.2. Správca používa súbory cookie na mnohé účely, ako napríklad:

 • Zabezpečenie fungovania základných funkcií webovej stránky;
 • Uloženie preferovaného jazyka;
 • Analýza návštevnosti s cieľom zlepšiť stránku;
 • Marketingové účely, najmä zobrazovanie reklám na stránke.

4.3. Naše webové stránky si môžete prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie osobných údajov. Používanie súborov cookie môžete na svojom počítači zakázať.

5. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

5.1. S vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje sa spracúvajú manuálne a automaticky. Všetky činnosti spracovania riadne zaznamenávame v súlade s platnými právnymi predpismi.

5.2. Osobné údaje uvedené v bode III. Získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, v objednávkovom formulári, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

5.3. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

6. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

6.1. Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

a, ponuka produktov a služieb MAXPLAZA s. r .o.. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,
b, automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,
c, prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

6.2. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb MAXPLAZA s.r.o a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu Vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

7. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

7.1. Naša spoločnosť sa Vám snaží poskytovať individuálne ponuky produktov a služieb, ktoré sú vytvárane čo najbližšie predstavám klienta. Z tohto dôvodu Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho Vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb nášho združenia.

7.2. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže Vás a Vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

8. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

8.1. Súhlas ste udelili spoločnosti MAXPLAZA s.r.o na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte.

8.2. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti MAXPLAZA s.r.o, Váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte. Po uplynutí uvedenej doby 10 rokov budú Vaše osobné údaje vymazané. Ponechané budú len údaje podľa §16 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

9.1. V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov na základe Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní., prijaté Európskym parlamentom a Radou (General Data Protection Regulation – GDPR) a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

9.2. Naši obchodní partneri sú: 

 1. Partneri, ktorí pre nás prepravujú náš tovar;
 2. Partneri, ktorým poskytujeme údaje na účely analýzy návštevnosti našich webových stránok, vášho správania na webových stránkach a obchodných konverzií;
 3. Partneri, ktorí nám poskytujú svoje služby, ktorí pre nás zabezpečujú technickú prevádzku konkrétnej služby, a prevádzkovatelia technológií, ktoré používame pre naše služby;
 4. Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva;
 5. Verejné orgány

10. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

10.1. Pri spracovaní Vašich osobných údajov na marketingové účely môžu mať prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracovávajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti MAXPLAZA s.r.o

10.2. Napríklad externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod občianskeho združenia. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernice EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní., prijaté Európskym parlamentom a Radou (General Data Protection Regulation – GDPR) a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

11. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

11.1. Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre spoločnosť MAXPLAZA s.r.o v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

11.1.1. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

11.1.2. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

11.1.3. PRÁVO NA OPRAVU
Spracovávame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

11.1.4. PRÁVO NA VÝMAZ (PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť MAXPLAZA s.r.o má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

11.1.5. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA
Je vašim právom žiadať, aby sa Vaše osobné údaje spracovávali výhradne na najnutnejšie zákonné účely.

11.1.6. PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ ÚDAJOV
Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

11.1.7. PRÁVO UPLATNIŤ NÁMIETKU
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

11.1.8. PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ ÚRADU
S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

11.1.9. KDE MÔŽETE PRÁVA UPLATNIŤ A SÚ TIETO PRÁVA SPOPLATNENÉ?
Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti MAXPLAZA s.r.o a to telefonicky na linke: +421 918 415 415 alebo poslaním e-mailu na adresu: info@plussize.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla združenia, alebo na korešpondenčnú adresu: Štefánikova 21/111, 917 01 Trnava. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

11.1.10 Za aký čas môžete očakávať odpoveď od obchodnej spoločnosti MAXPLAZA s.r.o?
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

12. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

12.1 Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb spoločnosti MAXPLAZA s.r.o a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie v plnom rozsahu rešpektujeme.

12.2 Formálny obsah odvolania súhlasu:

 1. Kto odvolanie podáva. Uveďte: vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme Vás vedeli identifikovať.
 1. Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať:
  MAXPLAZA s.r.o
  , sídlo Štefánikova 21/111, 917 01 Trnava.
 1. Informáciu, že: si neželáte, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje.
 2. Váš vlastnoručný podpis.

12.3 Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

 1. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
  2. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať aj elektronicky formou skenu.
  3. Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu obchodnej spoločnosti MAXPLAZA s.r.o

13. MLČANLIVOSŤ

13.1. Ubezpečujeme Vás, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Mlčanlivosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu s nami. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu.

14. ZÁVER

14.1. Zásady spracovania osobných údajov boli vypracované a schválené spoločnosťou dňa 30.08.2023.

14.2. Naša obchodná stratégia a súvisiace spracovanie Vašich osobných údajov sa môže meniť. V prípade, že aktualizujeme naše zásady spracovania osobných údajov, budete o týchto zmenách informovaní.